Privacyverklaring | APK Group

Privacyverklaring


DATA PROTECTION NOTICE

A.P.K. nv, APK INFRA nv, APK WEGENBOUW nv, APK DRILLING bv, APK TRANSPORT nv, APK RECYCLING EN TRANSPORT bv, APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS nv, APK CONSTRUCT nv, AGERES CONSTRUCT SOLUTIONS nv, SABBE BEDRIJF bv, APK INFRA WEST nv, APK GROENAANLEG nv, DRION GLIJBOUW nv, CASTERS BETON GENK nv, APK SMART SOLUTIONS bv, WEGENBOUW MARTIN nv, WILLY REYNDERS TUINARCHITECTUUR nv

1. Inleiding

De bedrijven zoals in de aanhef en in bijlage 1 vermeld (hierna genoemd: ‘APK’), hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

In het bijzonder wil APK de persoonlijke gegevens van o.a. haar klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, inhoudelijke fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

APK wil u door middel van deze Data Protection Notice dan ook op een begrijpelijke en transparante manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Vermits deze Data Protection Notice essentiële informatie bevat over de manier waarop uw persoonsgegevens door APK worden verzameld en verwerkt, alsmede voor welke doeleinden deze aangewend worden, dient deze Data Protection Notice nauwkeurig te worden bestudeerd.

In een wereld waar de digitale technologie voortdurend in beweging is, zal APK deze Data Protection Notice in de toekomst onvermijdelijk dienen bij te werken.

Deze Data Protection Notice is te allen tijde raadpleegbaar op de website van APK en zal regelmatig worden geactualiseerd. De meest recente versie van deze Data Protection Notice kan ook op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de Data Officer via een aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van het betreffende bedrijf waarvan de maatschappelijke zetel vermeld is in bijlage 1 of via e-mail: data.officer@apkgroup.eu.

2. Toepassingsgebied

De Data Protection Notice geldt integraal als bijlage bij de overeenkomst tussen APK en de klant, onderaannemer of leverancier en is van toepassing op al haar professionele activiteiten en diensten.

Door het aangaan van een overeenkomst met APK verklaren de klant, de onderaannemer of de leverancier uitdrukkelijk dat zij (i) kennis hebben genomen van deze Data Protection Notice, (ii) akkoord gaan met de inhoud van de Data Protection Notice en (iii) uitdrukkelijk en weloverwogen akkoord gaan met de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Elk van de bedrijven zoals vermeld in bijlage 1 van de Data Protection Notice is elk afzonderlijk te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Deze Data Protection Notice werd opgesteld met inachtneming van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming. Deze Verordening is rechtstreeks van toepassing op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot APK worden verschillende persoonsgegevens aan APK meegedeeld (o.a. naam, adres, BTW nummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen in hoofde van APK is het overigens mogelijk dat de klant, onderaannemer of leverancier bijkomende persoonsgegevens dient over te maken. Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen inzake de bouwactiviteit (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u APK bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Finaal is de betrokkene met uitsluiting van alle andere personen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan APK worden meegedeeld.

APK is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van deze persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop deze worden meegedeeld door de klant, onderaannemer of leverancier (o.a. door middel van het invullen van een bestelbon).

Elke betrokkene is geheel vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan APK mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met APK kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen. Het uitvoeren van de professionele activiteiten van APK is doorgaans immers niet mogelijk bij gebreke aan de instemming met de verzameling en de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

5 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van en met het oog op de ontplooiing van haar professionele activiteiten verzamelt en verwerkt APK de persoonsgegevens van haar klanten, opdrachtgevers, personeel, medewerkers, aangestelden en alle andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door APK berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van APK (o.a. voor direct marketing) en dit naargelang de situatie die zich voordoet.

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

APK verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers en/of onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door APK berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van APK (o.a. voor direct marketing).

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadministratie worden de persoonsgegevens van de werknemers van APK eveneens verzameld en verwerkt. Gelet op de specifieke aard van deze verwerking van persoonsgegevens, wordt deze verwerking geregeld in een afzonderlijke policy.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers en personeel verzamelt en verwerkt APK ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten en/of prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, etc.

De doeleinden van de verzameling en verwerking zijn in het belang van de professionele activiteiten van APK, direct marketing en public relations (PR). De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang van APK of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens die door de betrokkenen worden meegedeeld worden door APK bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie, dewelke APK met de betrokkenen in kwestie heeft.

De persoonsgegevens zullen na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die APK op basis van specifieke regelgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil.

7. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening Gegevensbescherming beschikt de betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op toegang en inzage: De betrokkene heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die APK over hem (of haar) heeft verzameld en na te gaan waarvoor deze persoonsgegevens worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om de verbetering van eventuele onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op wissing of beperking: De betrokkene heeft het recht om APK te verzoeken de persoonsgegevens die APK over hem (of haar) heeft verzameld en heeft opgeslagen te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.APK kan de gegevenswissing of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens evenwel weigeren, indien deze persoonsgegevens voor APK noodzakelijk zijn voor (i) het uitvoeren van een wettelijke verplichting, (ii) de uitvoering van een overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang van APK, en dit slechts in zoverre deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die aan APK werden meegedeeld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn (of haar) persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven.Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, dewelke voor APK noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van APK, en dit in zoverre deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.De betrokkene dient zijn verzoek tot beëindiging van de verwerking schriftelijk te richten tot APK (data.officer@apkgroup.eu). APK zal de aanvraag vervolgens beantwoorden binnen één maand na ontvangst van het verzoek.Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn, indien nodig, met twee maanden worden verlengd. APK zal de betrokkene binnen één maand in kennis stellen van een dergelijke verlenging.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming van de betrokkene, beschikt deze over het recht zijn (of haar) toestemming in te trekken. De persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien APK hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering: APK erkent in deze Data Protection Notice uitdrukkelijk dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat de betrokkene niet aan volledig geautomatiseerde besluitvorming wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de Data Officer op het e-mailadresdata.officer@apkgroup.eu. Gelieve een scan of kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw e-mailbericht, zodanig dat APK in de mogelijkheid is om u te identificeren.

APK stelt alles in het werk om op een zorgvuldige, transparante en legitieme manier om te gaan met de persoonsgegevens, dewelke door haar worden ingezameld en verwerkt, in het kader van haar professionele activiteiten en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Indien u desondanks toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen APK voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Tel. 02 274 48 00
 • Fax. 02 274 48 35
 • E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door APK worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt door derde-dienstverleners, zoals onder meer het sociaal secretariaat.

De werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers van deze dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld dienen het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens steeds te respecteren en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer APK geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien APK failliet verklaard zou worden.

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens verplicht dienen te worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. APK zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om de betrokkene(n) voorafgaandelijk te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. De betrokkene erkent dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er hieromtrent mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

APK zal persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

APK neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die door haar worden verzameld en verwerkt volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.

In geen geval kan APK aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, verleent APK toegang tot de door haar verzamelde persoonsgegevens aan haar werknemers, medewerkers en aangestelden.

APK zal in dergelijk geval een gelijkaardig niveau van bescherming bij wijze van contractuele verplichtingen tegenstelbaar maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, dewelke gelijkaardig zijn aan deze uit deze Data Protection Notice.

11. Inbreuken m.b.t. veiligheid persoonsgegevens

APK heeft de wettelijke verplichting om inbreuken met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, behoudens wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met de persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).

APK zal, indien de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n), de betrokkene zonder onredelijke vertraging inlichten, van zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. APK en de betrokkene(n) zullen elkaar binnen een termijn van 48 uur na de kennisname van de inbreuk door APK contacteren, teneinde te beslissen of de inbreuk wordt doorgegeven aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

12. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met haar Data Officer op, hetzij per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel zoals vermeld in bijlage 1 of per e-mail aan data.officer@apkgroup.eu.

Bijlage 1: Bedrijven op wie huidige policy van toepassing is:

 1. P.K nv, KBO 0449.530.662, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 2. APK Infra nv, KBO 0415.763.576, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 3. APK Recycling & Transport bv, KBO 0808.067.705, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 4. APK Wegenbouw nv, KBO 0439.280.435, 2440 Geel, Winkelomseheide 217A.
 5. APK Drilling bv, KBO 0415.591.649, 3294 Diest, Reppelsebaan 59.
 6. APK Recycling nv, KBO 0430.175.105, 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6.
 7. APK Telecom Networksolutions nv, KBO 0447.441.303, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 8. APK Construct nv, KBO 0461.003.485, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 9. Ageres Construct Solutions nv, KBO 0894.242.604, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 10. Sabbe Bedrijf bv, KBO 0427.257.581, 3294 Diest, Reppelsebaan 59.
 11. APK Infra West nv, KBO 0427.121.088, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 12. Drion Glijbouw nv, KBO 0448.053.589, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 13. APK Groenaanleg nv, KBO 0439.643.887, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 14. Casters Beton Genk nv, KBO 0405.624.732, 3600 Genk, Winterbeeklaan 23.
 15. APK Smart Solutions bv, KBO 0695.634.312, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 16. Wegenbouw Martin nv, KBO 0401.329.481, 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6B.
 17. Willy Reynders Tuinarchitectuur nv, KBO 0450.151.858, 3580 Beringen, Everselstraat 110.
 18. Q Machinery nv, KBO 0424.430.230, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 19. Verfaille-Leroy & C° nv, KBO 0425.091.810, 8902 Ieper, Wervikstraat 94.
 20. Vergeba bv, KBO 0449.258.963, 8902 Ieper, Wervikstraat 96.

Privacywetgeving Nederland

N-APK Holding B.V., R-Techniek B.V., Infra- en Wegenbouw Limburg B.V., R Drilling B.V., Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V., Rasenberg Kabels en Leidingen B.V., Voeten en Leppens Wegenbouw B.V.

1. Inleiding

De bedrijven zoals in de aanhef en in bijlage 1 vermeld (hierna genoemd: N-APK), hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

In het bijzonder wil N-APK de persoonlijke gegevens van o.a. haar klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, inhoudelijke fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

N-APK wil u door middel van deze Privacy Policy dan ook op een begrijpelijke en transparante manier informeren en inzicht verschaffen over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Vermits deze Privacy Policy essentiële informatie bevat over de manier waarop uw persoonsgegevens door N-APK worden verzameld en verwerkt, alsmede voor welke doeleinden deze aangewend worden, dient deze Privacy Policy nauwkeurig te worden bestudeerd.

In een wereld waar de digitale technologie voortdurend in beweging is, zal N-APK deze Data Protection Notice in de toekomst onvermijdelijk dienen bij te werken.

Deze Privacy Policy is te allen tijde raadpleegbaar op de website van N-APK en zal regelmatig worden geactualiseerd. De meest recente versie van deze Data Protection Notice kan ook op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de data officer via een aangetekend schrijven gericht aan de statutaire zetel van het betreffende bedrijf waarvan de statutaire zetel vermeld is in bijlage 1 of via e-mail: data.officer@apkgroup.nl

2. Toepassingsgebied

De Privacy Policy geldt als bijlage bij de overeenkomst tussen N-APK en de klant, onderaannemer of leverancier en is van toepassing op al haar professionele activiteiten en diensten.

Door het aangaan van een overeenkomst met N-APK verklaren de klant, de onderaannemer of de leverancier uitdrukkelijk dat zij (i) kennis hebben genomen van deze Privacy Policy, (ii) akkoord gaan met de inhoud van de Privacy Policy en (iii) uitdrukkelijk en weloverwogen akkoord gaan met de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Elk van de bedrijven zoals vermeld in bijlage 1 van de policy is elk afzonderlijk te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy werd opgesteld met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001 en de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming. Deze Verordening is rechtstreeks van toepassing op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot N-APK worden verschillende persoonsgegevens aan N-APK meegedeeld (o.a. naam, adres, BTW nummer, e-mailadres, telefoonnummer, etc.).

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen in hoofde van N-APK is het overigens mogelijk dat de klant, onderaannemer of leverancier bijkomende persoonsgegevens dient over te maken. Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen inzake de bouwactiviteit (bijvoorbeeld « Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN »), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren.

Finaal is de betrokkene met uitsluiting van alle andere personen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens die aan N-APK worden meegedeeld.

N-APK is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van deze persoonsgegevens, ongeacht de manier waarop deze worden meegedeeld door de klant, onderaannemer of leverancier (o.a. door middel van het invullen van een bestelbon).

Elke betrokkene is geheel vrij om zijn (of haar) persoonsgegevens al dan niet aan N-APK mee te delen. Het aangaan van een samenwerking met N-APK kan evenwel geweigerd worden indien de betrokkene zijn (of haar) persoonsgegevens niet wil en/of kan meedelen. Het uitvoeren van de professionele activiteiten van N-APK is doorgaans immers niet mogelijk bij gebreke aan de instemming met de verzameling en de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

5 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van en met het oog op de ontplooiing van haar professionele activiteiten verzamelt en verwerkt N-APK de persoonsgegevens van haar klanten, opdrachtgevers, personeel, medewerkers, aangestelden en alle andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door N-APK berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van N-APK (o.a. voor direct marketing) en dit naargelang de situatie die zich voordoet.

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

N-APK verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de leveranciers en/of onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens door N-APK berusten steeds op specifieke rechtsgronden, zijnde (i) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, (ii) de uitvoering van de overeenkomst, (iii) het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en (iv) het gerechtvaardigd belang van N-APK(o.a. voor direct marketing).

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (o.a. een nieuwsbrief, etc.) zal steeds de uitdrukkelijke en vrije toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Met het oog op het personeelsbeheer en de loonadministratie worden de persoonsgegevens van de werknemers van N-APK eveneens verzameld en verwerkt. Gelet op de specifieke aard van deze verwerking van persoonsgegevens, wordt deze verwerking geregeld in een afzonderlijke policy.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers en personeel verzamelt en verwerkt N-APK ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten en/of prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, etc.

De doeleinden van de verzameling en verwerking zijn in het belang van de professionele activiteiten van N- APK, direct marketing en public relations (PR). De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang van N-APK of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens die door de betrokkenen worden meegedeeld worden door N-APK bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie, dewelke N-APK met de betrokkenen in kwestie heeft.

De persoonsgegevens zullen na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die N-APK op basis van specifieke regelgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil.

7. Rechten

In overeenstemming met en onder de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1 september 2001 en de Algemene verordening Gegevensbescherming beschikt de betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op toegang en inzage: De betrokkene heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de persoonsgegevens die N-APK over hem (of haar) heeft verzameld en na te gaan waarvoor deze persoonsgegevens worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om de verbetering van eventuele onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op wissing of beperking: De betrokkene heeft het recht om N-APK te verzoeken de persoonsgegevens die N-APK over hem (of haar) heeft verzameld en heeft opgeslagen te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.N-APK kan de gegevenswissing of de beperking van de verwerking van persoonsgegevens evenwel weigeren, indien deze persoonsgegevens voor N-APK noodzakelijk zijn voor (i) het uitvoeren van een wettelijke verplichting, (ii) de uitvoering van een overeenkomst of (iii) het gerechtvaardigd belang van N-N-APK, en dit slechts in zoverre deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: De betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die aan N-APK werden meegedeeld, in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. De betrokkene heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn (of haar) persoonsgegevens op grond van ernstige en legitieme motieven.Het recht van bezwaar is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, dewelke voor N-APK noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke of reglementaire verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van N-APK, en dit in zoverre deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.De betrokkene dient zijn verzoek tot beëindiging van de verwerking schriftelijk te richten tot N-APK (data.officer@apkgroup.nl). N-APK zal de aanvraag vervolgens beantwoorden binnen één maand na ontvangst van het verzoek.Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn, indien nodig, met twee maanden worden verlengd. N-APK zal de betrokkene binnen één maand in kennis stellen van een dergelijke verlenging.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming van de betrokkene, beschikt deze over het recht zijn (of haar) toestemming in te trekken. De persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien N-APK hiervoor over een andere rechtsgrond beschikt.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering: N-APK erkent in deze Privacy Policy uitdrukkelijk dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat de betrokkene niet aan volledig geautomatiseerde besluitvorming wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot de data officer op het e-mailadresdata.officer@apkgroup.nl. Gelieve een scan of kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw e-mailbericht, zodanig dat N-APK in de mogelijkheid is om u te identificeren.

N-APK stelt alles in het werk om op een zorgvuldige, transparante en legitieme manier om te gaan met de persoonsgegevens, dewelke door haar worden ingezameld en verwerkt, in het kader van haar professionele activiteiten en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Indien u desondanks toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen N-APK voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen. De klacht dient u in eerste instantie kenbaar te maken bij N-APK. Indien u en N-APK hier niet samen uit komen dan kunt u naar de rechter gaan. U doet daarbij een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens u biedt.

Als u naar de rechter wilt, dan start u een verzoekschriftprocedure. Dit doet u door een brief te schrijven aan de kantonrechter. U heeft hierbij geen advocaat nodig.

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door N-APK worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde-dienstverleners, zoals onder meer de arbodienst, salarisadministrateur, Belastingdienst etc..

De werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers van deze dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld dienen het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens steeds te respecteren en kunnen deze persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer N-APK geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien N-APK failliet verklaard zou worden.

Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens verplicht dienen te worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. N-APK zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om de betrokkene(n) voorafgaandelijk te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. De betrokkene erkent dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er hieromtrent mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

N-APK zal persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

N-APK neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die door haar worden verzameld en verwerkt volgens een afdoende veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.

In geen geval kan N-APK aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Toegang door derden

Met het oog op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, verleent N-APK toegang tot de door haar verzamelde persoonsgegevens aan haar werknemers, medewerkers en aangestelden.

N-APK zal in dergelijk geval een gelijkwaardig niveau van bescherming bij wijze van contractuele verplichtingen tegenstelbaar maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, dewelke gelijkwaardig zijn aan deze uit deze Privacy Policy.

11. Inbreuken m.b.t. veiligheid persoonsgegevens

N-APK heeft de wettelijke verplichting om inbreuken met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, behoudens wanneer het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met de persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).

N-APK zal, indien de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n), de betrokkene zonder onredelijke vertraging inlichten, van zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. N-APK en de betrokkene(n) zullen elkaar binnen een termijn van 48 uur na de kennisname van de inbreuk door N-APK contacteren, teneinde te beslissen of de inbreuk wordt doorgegeven aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

12. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met haar data officer op, hetzij per aangetekende post naar de statutaire zetel zoals vermeld in bijlage 1 of per e-mail aan data.officer@apkgroup.nl.

Bijlage 1: Bedrijven op wie huidige policy van toepassing is:

 1. N-APK Holding B.V., KvK 17272674, 5107 RD Dongen, De Schacht 11.
 2. R-Techniek B.V., KvK 14096785, 5107 RD Dongen, De Schacht 11.
 3. Infra- en Wegenbouw Limburg B.V., KvK 17272694, 6114 BC Susteren, Rangeerweg 5.
 4. Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V., KvK 18079135, 4202 MS Gorinchem, Avelingen-West 3.
 5. Rasenberg Kabels en Leidingen B.V., KvK 20045187, 5107 RD Dongen, De Schacht 11.
 6. APK Wegenbouw B.V., KvK 20085900, 6114 BC Susteren, Rangeerweg 5.
 7. Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg, KvK 59001046, 5107 RD Dongen, De Schacht 11.