Algemene voorwaarden | APK Group

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

De offerte verbindt de aannemer gedurende 30 kalenderdagen. De documenten die betrekking hebben op de offerte van de aannemer
zijn strikt vertrouwelijk: ze mogen noch gereproduceerd, noch meegedeeld worden aan derden en er mag geen gebruik van gemaakt
worden ten nadele van hun auteur – de aannemer – die er eigenaar van blijft. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen
en tekeningen blijven de uitsluitende eigendom van de aannemer. Ze moeten aan de aannemer, zonder kosten en in goede staat,
teruggegeven kunnen worden op eenvoudige aanvraag. De plannen die gediend hebben voor de studie blijven eigendom van de aannemer.

Artikel 2.

Door zijn bestelling aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van de algemene voorwaarden van de aannemer, met uitsluiting
van elke andere bepaling waarmee de aannemer zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien de opdrachtgever
de aannemer de werken laat aanvangen zonder dat er een offerte werd ondertekend, dan wordt de opdrachtgever geacht om de
offerte inclusief de algemene voorwaarden te hebben aanvaard en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 3.

De werken worden uitgevoerd volgens de aannemingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de aannemingsdocumenten
zal de voorrang gelden in deze volgorde: 1) het contract en de algemene voorwaarden van de aannemer; 2) de plannen; 3)het
bijzonder bestek; 4)de meetstaat. Wanneer deze documenten interne tegenstrijdigheden bevatten, mag de aannemer laten gelden
dat hij de voor hem meest gunstige hypothese heeft voorzien.

Artikel 4.

Als de opdrachtgever wijzigingen opdraagt of bijkomende werken bestelt, moet dit schriftelijk gebeuren door de opdrachtgever
of door de architect/leidend ambtenaar aan wie deze bevoegdheid uitdrukkelijk toekomt. Indien de opdrachtgever de meerwerken
niet schriftelijk wenst te bestellen, dan is de aannemer niet verplicht de werken uit te voeren. Elk werk dat de aannemer
uitvoert en dat niet in de offerte/meetstaat wordt vermeld, wordt beschouwd als een meerwerk en dient te worden vergoed.
Zelfs in geval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever
of door de architect en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs door de aannemer worden bewezen met alle middelen van
recht, inbegrepen de eventuele orderbevestiging door de aannemer zelf.

Artikel 5.

Zelfs in geval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt
elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting
of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen facturering.

Artikel 6.

Tenzij anders overeengekomen is de B.T.W. niet inbegrepen in de prijs. De B.T.W., andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen,
zijn steeds ten laste van de medecontractant.

Artikel 7.

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de werken gefactureerd in maandelijkse schijven, overeenkomstig de uitvoering
ervan. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum. Enig protest van de facturen
dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de aannemer en dit binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur.
Facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen 1 dag na de factuurdatum. Het protest dient per aangetekend
schrijven en gemotiveerd te gebeuren zodoende dat de aannemer uit het protest kan afleiden wat de reden van protest is. Elke
protest dat niet per aangetekend schrijven wordt gemeld of dat niet gemotiveerd is, wordt als niet bestaande gehouden. Klachten
geven de wederpartij niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen.

Artikel 8.

Als een factuur niet op de vervaldag betaald is, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
verschuldigd een verwijlintrest van 10 % per jaar alsmede een vaste schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van 125 EURO. Als er na een aanmaning tot betaling niet spontaan en onmiddellijk wordt betaald, zullen alle
kosten die de aannemer moet maken (o.m. de kosten van juridische en technische bijstand) verhaalbaar zijn op de opdrachtgever.
Wanneer een factuur niet op de vervaldag betaald is, kan de aannemer de uitvoering van het werk onderbreken tot de factuur
werd betaald. Dit is een geval van schorsing van de werken door de opdrachtgever, zoals bepaald in het artikel 11 van deze
algemene voorwaarden, dat op deze situatie integraal van toepassing is.

Artikel 9.

De aannemer heeft steeds het recht om tot compensatie over te gaan waarbij facturen die nog niet vervallen zijn tevens mogen
worden gecompenseerd. De wanbetaling van één factuur maakt de overige facturen, ook de niet-vervallen facturen, onmiddellijk
opeisbaar waarbij tevens alle eventuele betalingstermijnen/-faciliteiten vervallen.

Artikel 10.

Een uitvoeringstermijn is steeds indicatief en nooit bindend. Als werkdagen worden niet aanzien, de zaterdagen, zondagen
en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden
of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. Enkel op de voorziene werken
is de indicatieve uitvoeringstermijn van toepassing. Indien de opdrachtgever bijkomende werken, hetzij wijzigende werken,
hetzij meerwerken vraagt, dan wordt de uitvoeringstermijn verlengd en dit in verhouding tot de aard en omvang van de bijkomende
werken. Uitvoering van de werken na de indicatieve uitvoeringstermijn geeft aan de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding
noch heeft de opdrachtgever het recht om de werken te schorsen of de overeenkomst te beëindigen. Elke gebeurtenis die het
voor de aannemer onmogelijk maakt om zijn werken uit te voeren, wordt aanzien als een geval van overmacht.

Artikel 11.

Als de uitvoeringstermijn wordt geschorst door de opdrachtgever of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken,
zal de aannemer, na remediering van de oorzaak van de schorsing van de werken, zelf bepalen wanneer hij de werken opnieuw
kan aanvatten, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door de schorsing
schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse) zal de opdrachtgever deze moeten vergoeden en dit op eerste verzoek.
Als de schorsing meer dan 30 kalenderdagen aanhoudt, kan de aannemer dit als een contractbreuk in hoofde van de opdrachtgever
aanzien. Dit is een geval van verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, zoals bepaald in het artikel 13 van deze
algemene voorwaarden, dat op deze situatie integraal van toepassing is

Artikel 12.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, die onvermijdbaar zijn, die
de uitvoering van de overeenkomst financieel of op eender welke wijze zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is,
zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de aannemer het recht de herziening van de overeenkomst te vragen.
Indien die omstandigheden de aannemer dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst
voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken.

Artikel 13.

Als de opdrachtgever zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken,
of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van die werken, verbindt hij zich ertoe de aannemer te vergoeden voor
de reeds uitgevoerde werken, de reeds gestelde prestaties, de reeds gemaakte kosten en de reeds aangekochte materialen voor
de betrokken werf, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Indien een opdracht
voor de uitvoering van de werken wordt verwijderd, dan zal de opdrachtgever een schadevergoeding ten belope van 25% van de
aannemingsprijs betalen onder voorbehoud van de aannemer om een grotere schade te betalen.

Artikel 14.

De opdrachtgever is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, volledig aansprakelijk voor schade die het
onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering der werken, wanneer de aannemer geen enkele fout kan worden aangewreven. De aannemer
dient de bouwheer/opdrachtgever niet te vrijwaren voor aansprakelijkheid uit hoofde van art. 544 B.W..

Artikel 15.

De opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn. Als de opdrachtgever niet verschijnt
op de voorgestelde datum en nalaat aan deze oplevering deel te nemen binnen de 15 dagen na hierom schriftelijk verzocht te
zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De oplevering houdt de goedkeuring
in door de opdrachtgever van de hem afgeleverde werken en sluit ieder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken.

Artikel 16.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten/goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Artikel 17.

De overdracht der risico’s (o.m. verlies door overmacht, o.a. bij diefstal, vandalisme …) bedoeld in de artikelen 1788
en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden of de materialen, goederen of installaties
geleverd worden.

Artikel 18.

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer
en is de opdrachtgever er slechts de houder van. De aannemer mag ze zonder toestemming van de bouwheer weer losmaken en terugnemen.
Dit recht vervalt en de eigendom gaat over wanneer de bouwheer al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft. Bij een beroep
op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Artikel 19.

De aanwezige grond die door ons wordt bewerkt of afgevoerd, wordt verondersteld niet verontreinigd te zijn en de opdrachtgever
ontslaat en vrijwaart de aannemer van iedere aansprakelijkheid hieromtrent.

Artikel 20.

De opdrachtgever dient te zorgen voor alle nodige vergunning zoals bouwvergunning, vuurvergunning, milieuvergunning edm.
(niet-limitatief). Tevens bezorgt de opdrachtgever de liggingsplannen van alle ondergrondse leidingen en installaties, niet
zichtbare obstakels en de aanduiding van de plaatsen waar er een risico is op beschadiging.

Artikel 21.

De aannemer heeft steeds het recht om zich bij de uitvoering van de opdracht te laten vervangen door een derde en dit zonder
voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 22.

Indien er klachten geformuleerd worden, dan zal bij een gegronde klacht steeds aan de aannemer de optie van het herstel in
natura bij voorkeur worden toegekend. Slechts indien herstel in natura manifest onmogelijk blijkt, dan zullen partijen onderhandelen
over een schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de aannemer kan nooit verder gaan dat wat er gepresteerd werd zonder
dat de aannemer gehouden is tot vergoeding van bijkomende schade zoals indirecte schade, gevolgschade, winstderving edm.

Artikel 23.

De opdrachtgever verbindt er zich toe om het personeel (arbeiders en bedienden) van de aannemer/opdrachtnemer niet te benaderen
dan wel aan te werven. Indien de opdrachtgever deze bepaling schendt, dan is hij aan de aannemer/opdrachtnemer een schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van één jaar brutoloon van de betrokken medewerker te vermeerderen met alle kosten in opleiding
die de aannemer/opdrachtnemer heeft geïnvesteerd tot op het ogenblik dat de medewerker uit dienst gaat.

Artikel 24.

Op de tussen partijen gesloten overeenkomst en relatie is exclusief het Belgische interne recht met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Limburg bevoegd
om kennis te nemen van een geschil tussen partijen.