Over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.

Visie

Onze visie is simpel: we willen met een minimum aan hinder bijdragen tot het comfort van de consument. Hoe doen we dit? Bijvoorbeeld door een Minder Hinder Plan uit te werken. Op deze manier worden wekelijks de risico’s voor hinder op de werf geanalyseerd zodat we snel en strikte maatregelen kunnen nemen. Daarnaast zijn we bouwer van Smart & Sustainable Cities. Dit betekent infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden op een slimme manier, met aandacht voor kwaliteit en veiligheid.

Onze visie is simpel: we willen met een minimum aan hinder bijdragen tot het comfort van de consumen...

Lees meer

Groepsstructuur

Inmiddels werken er al meer dan 1.400 enthousiaste mensen (België, Nederland en Duitsland) bij de APK Group. Dit zijn er meer dan 800 in België en meer dan 200 in Nederland. We realiseren een omzet van meer dan 180 miljoen euro per jaar. We hebben zo een groot aanbod aan verschillende expertises. Al onze activiteiten worden opgepakt binnen verschillende Business Units, die synergie creëren onder de koepel van de APK Group. Deze structuur is belangrijk omdat de bedrijven onderling zorgen voor synergie of ondersteunend werken voor de andere firma’s.

Inmiddels werken er al meer dan 1.400 enthousiaste mensen (België, Nederland en ...

Lees meer

Kwaliteit en veiligheid

Voor ons is veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) erg belangrijk. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van ons bedrijfsbeleid. Dit betekent dat ook iedereen binnen APK Group mag meedenken, en dat goede ideeën altijd bespreekbaar zijn. We maken gebruik van een dynamisch risicobeheersingsysteem. Dit is een systeem dat is ontwikkeld om hinder en mogelijke faalkosten tot een minimum te beperken. We doen dit omdat we vinden dat hinder onaanvaardbaar is, voor alle partijen.

Voor ons is veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) erg belangrijk. Het is dan ook een be...

Lees meer

Service

De service die we bieden is onder te verdelen in drie pijlers: verbindenontzorgen en onderhouden. We verbinden: van kabels tot leidingen en wegen, van vaarwegen tot wandelpaden. We ontzorgen: dit doen we door alles op ons te nemen, in één synergieproject. En tenslotte blijven we onderhouden. Onze werkzaamheden laten zich onderverdelen in vier grote groepen: Mobilty & Traffic, Energy & Water, Telecom & ICT en Eco & Energy.

De service die we bieden is onder te verdelen in drie pijlers: verbinden, ...

Lees meer

Erkenningen

Erkenningen zijn een kwaliteitslabel. Om overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren moet APK Group aan een aantal voorwaarden voldoen, betreffende technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit.

Erkenningen zijn een kwaliteitslabel. Om overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang te kunn...

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid en klimaatverandering nemen steeds meer een prominente plaats in onze maatschappij. Een onderwerp onderhevig aan discussie, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij dragen dit in ieder geval hoog in het vaandel, zoals de implementatie van de CO2-prestatieladder om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken.

Duurzaamheid en klimaatverandering nemen steeds meer een prominente plaats in onze maatschappij. Een...

Lees meer

Divisies

APK Group verbindt mensen, bedrijven en overheden met elkaar. We zorgen voor een totaalpakket.

Partners

Quality Partners

Visie

APK Group is bouwer van Smart & Sustainable Cities. Dit betekent dat we een infrastructuur ontwerpen, realiseren en in stand houden die het mogelijk maakt dat mensen, goederen, energie, elektriciteit, drink- en afvalwater, gas en data-telecom zich kunnen verplaatsen op een slimme manier. Met het oog op kwaliteit en veiligheid bouwen we aan een waardecreatie voor het bedrijf, in een sfeer van oplossingsgerichtheid. Zo kunnen we onze klanten maximaal ontzorgen. Een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken is zo een deel van onze professionaliteit. We zijn ons bewust van de belangrijke rol die we spelen in de samenleving en willen deze verantwoord op ons nemen. We danken onze professionaliteit aan onze trouwe en gekwalificeerde medewerkers. Een van onze belangrijkste doelstellingen is dan ook dat zij vitaal hun pensioenleeftijd bereiken en daar lang van kunnen genieten.

Groepsstructuur

Onze gestructureerde organisatie kan als één geheel worden gezien, maar de onderlinge bedrijven varen ieder hun eigen koers. We leggen wel enkele ‘spelregels’ op, die door ieder bedrijf individueel gevolgd worden. Deze regels hebben betrekking op corporate governance: CHEMIE. Dat staat voor:

Communicatiebeleid

Een open en heldere bedrijfsvoering & communicatie zijn belangrijk voor ons: we profileren ons dan ook als een moderne, ruimdenkende en toekomstgerichte organisatie. Ook de communicatie met het eigen personeel is binnen de groep een sterk aandachtspunt. Communicatie leidt immers tot betrokkenheid!

HR-Beleid

 • Multicultureel
 • Gericht op maximale ontplooiing van ieder individuele werknemer
 • Gedreven door veiligheid met een constante aandacht voor preventie
 • Geïnspireerd door de drie P’s: Passie, Prestatie, Plezier

Energiebeleid

 • Beperking van de energieconsumptie
 • Streven naar zoveel mogelijk alternatieve energie, zowel voor de eigen bedrijven als voor de klanten en de klanten van de klanten

Milieubeleid

 • Maximale recuperatie van afvalstoffen
 • Beteugeling van het produceren van afval
 • Nette en veilige werven

Innovatie

 • Ieder bedrijf binnen de APK groep is engineering part driven
 • Innovatie is de zuurstof die het beleid bepaalt
 • Medewerkers worden opgeleid en gestimuleerd om innovatief te denken en de APK Group voorziet hiervoor de noodzakelijke opleidingsmogelijkheden
 • De overkoepelende engineering- en studieafdeling houdt zich dagelijks bezig met het innoveren van producten, processen en materialen

Eerlijkheid

Een eerlijke houding tegenover de klanten en tegenover de eigen mensen zorgt voor een respectvolle omgeving waarin iedereen zich goed voelt. Dit vormt de stevige basis voor een onontbeerlijk teamwork op de werkvloer.

Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) is een van de belangrijkste onderdelen in ons bedrijfsbeleid. Door ons dynamische risicobeheersing systeem proberen we hinder tot een absoluut minimum te beperken. Intern hebben we een KAM-coördinator aangesteld, die moet toezien op de veiligheid en gezondheid van het personeel en de bescherming van het milieu. We onderscheiden hier twee succesfactoren:
 1. Een transparante, open en eerlijke samenwerking tussen alle personeelsleden, onderaannemers, opdrachtgevers en overheidsinstanties.
 2. Gemotiveerde medewerkers waarbij betrokkenheid, professionaliteit en competentie ontwikkeling centraal staan. De directie draagt daarnaast zorg voor de arbeidsomstandigheden, gelijkheid en sluit iedere vorm van intimidatie en/of discriminatie uit.
Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) is een van de belangrijkste onderdelen in ons bedrijfsbeleid. Door ons dynamische risicobeheersing systeem proberen we hinder tot een absoluut minimum te beperken. Intern hebben we een KAM-coördinator aangesteld, die moet toezien op de veiligheid en gezondheid van het personeel en de bescherming van het milieu. We onderscheiden hier twee succesfactoren: We streven als werkgever naar het voorkomen van persoonlijk letsel, maar ook het voorkomen van materiële- en milieuschade. Binnen onze groep wordt het risicobeheersingsysteem kenbaar gemaakt door risico KPI’s te benoemen en structureel te meten en evalueren. Hierbij zijn de volgende parameters vastgesteld:
 • Kwaliteit (Q)
 • Veiligheid (V)
 • Uitbatingsschade (SU)
 • Voertuigschade (SV)
 • Image, hinder welzijn van het milieu (X)
Duurzaamheid blijft hierbij het belangrijkste voor ons. Een eerste stap in de goede richting is het verbeteren van ons groene karakter. We introduceren daarom de CO2-prestatieladder. Onze ambitie is om elk bedrijf binnen APK op niveau 5 te krijgen, maar minimaal op 3. Door deze methode kunnen we concrete doelstellingen nastreven. Vooruitstrevend heeft Rasenberg Kabel & Leidingen zich gecommitteerd aan aanvullende eisen vanuit de ISO14001 en CO2-Prestatieladder. Jaarlijks zullen milieudoelstellingen voor Rasenberg worden opgesteld, met als doel zo min mogelijk milieuvervuiling te veroorzaken. Dit staat los van onze andere doelstellingen. Voor alle klachten graag contact op te nemen met minder.hinder@apk.be.

Service

De drie diensten van APK zijn onder te verdelen in drie pijlers: verbinden, ontzorgen en onderhouden.
Op het gebied van mobiliteit, energie en informatie zijn verbindingen nodig. Dat kan gaan van kabels en leidingen tot wegen, vaarwegen of wandelpaden. Maar ook van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en infrastructuur tot milieusanering en groenaanleg. Verbinden betekent dus voor APK van A naar B komen, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.
Naast verbinden is het ontzorgen van onze klanten belangrijk voor ons. Dat wil zeggen dat we ‘alles’ op ons nemen, in één synergieproject. Enkele voorbeelden zijn:
 • Verkavelingen
 • Aanleg parkings- en bedrijfsterreinen
 • Brandweringsinstallaties
 • Netaanleg infra en totale infrastructuurwerken op bedrijfsterreinen
 • Bouw van energiecentrales
APK heeft de kennis en kunde in huis om complexe en integrale opdrachten op haar te nemen.
Als een project af is, kan APK ten slotte in staan voor het onderhoud. Concreet betekent dit dat we uw netwerken onderhouden, bedrijfsprocessen verzekeren en dat we altijd klaar staan met advies. We bieden verschillende onderhoudscontracten aan. Enkele voorbeelden:
 • 24/7 service infra netwerken voor netwerkbeheerders
 • Onderhoudscontracten op OV (openbare verlichting)
 • Verzekeren van bedrijfsprocessen mbt telefonie en internet
 • Onderhoudswerkzaamheden zoals borstel- en veegwerken voor uw bedrijfsterrein en parking
 • Onderhoud van uw MS (middenspannings) installatie

Erkenningen

Duurzaamheid

Klimaatverandering blijft een interessant onderwerp. Een onderwerp dat een discussiepunt blijft, op kleinschalig niveau en op globaal niveau. Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen. Maar doen we er zelf wel echt iets aan? Wij doen in elk geval ons best. APK Nederland is vanaf 2016 bezig om de CO2 van het bedrijf te verminderen. Wij werken hiervoor samen met CO2 seminar. In samenwerking met hen doen we ons best een beter inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot. We hebben dit in kaart kunnen brengen door een CO2 voetafdruk te maken. We zullen ook ieder half jaar ons energiebeleid, voetafdruk en reductiedoelstellingen zowel intern als extern communiceren. Het niveau waarop we omgaan met de CO2 reductie voldoet aan de eisen die SKAO/CO2 Prestatieladder stelt voor niveau 3, met uitzondering van Rasenberg.

A – Inzicht

We gaan bij APK Nederland ons eigen energieverbruik omrekenen naar CO2 emissies om meer inzicht te krijgen in onze uitstoot per energiestroom. De voetafdruk wordt elk half jaar opnieuw berekend.

B – Reductie

Er zullen reductiedoelstellingen worden opgesteld om de uitstoot daadwerkelijk te reduceren. Om deze doelstelling te realiseren, zijn er reductiemaatregelen nodig. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op effectiviteit.

C – Communicatie

Er zal ieder half jaar publiekelijk gecommuniceerd worden over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

C – Participatie

We gaan actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 uitstoot. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2