Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) is een van de belangrijkste onderdelen in ons bedrijfsbeleid. Door ons dynamische risicobeheersing systeem proberen we hinder tot een absoluut minimum te beperken. Intern hebben we een KAM-coördinator aangesteld, die moet toezien op de veiligheid en gezondheid van het personeel en de bescherming van het milieu. We onderscheiden hierin twee succesfactoren:

1

Een transparante, open en eerlijke samenwerking tussen alle personeelsleden, onderaannemers, opdrachtgevers en overheidsinstanties.

2

Gemotiveerde medewerkers waarbij betrokkenheid, professionaliteit en competentie-ontwikkeling centraal staan. De directie draagt daarnaast zorg voor de arbeidsomstandigheden en -gelijkheid en sluit iedere vorm van intimidatie en/of discriminatie uit.   We streven als werkgever naar het voorkomen van persoonlijk letsel, maar ook naar het voorkomen van materiële- en milieuschade.   Binnen onze groep wordt het risicobeheersingsysteem kenbaar gemaakt door risico-KPI’s te benoemen en structureel te meten en evalueren. Hierbij zijn de volgende parameters vastgesteld: —Kwaliteit (Q)Veiligheid (V)Uitbatingsschade (SU)Voertuigschade (SV)Image, hinder welzijn van het milieu (X)   Duurzaamheid blijft hierbij het belangrijkste voor ons. Een eerste stap in de goede richting is het verbeteren van ons groene karakter. Daarom introduceren we de CO2-Prestatieladder. Onze ambitie is om elk bedrijf binnen APK op niveau 5 te krijgen, en minimaal op niveau 3. Door deze methode kunnen we concrete doelstellingen nastreven. Vooruitstrevend heeft Rasenberg Kabels en Leidingen zich geëngageerd om te voldoen aan de aanvullende eisen vanuit de ISO14001 en CO2-Prestatieladder. Jaarlijks zullen milieudoelstellingen voor Rasenberg worden opgesteld, met als doel om zo min mogelijk milieuvervuiling te veroorzaken. Dit staat los van onze andere doelstellingen. Voor alle klachten kunt u contact op nemen met minder.hinder@apk.be

Meer over APK Group

We blijven voor in de snel evoluerende wereld van intelligente wegeninfrastructuur, energie-, water- en telecomnetwerken.